جوجوی عزيزم:

خبرت هست که از خوبی خود بيخبری؟

به خدا خوبتر از خوبتر از خوبتری

با يه دنيا عشق اين شعرو تقدم ميکنم يه جوجوی عزيزم جون هرکی دوست داری منو اذيت نکن تا بهت بگم دوست دارم برای هميشه.