ترکه بابای دوستش ميميره. ميخواسته خبرو بهش بده ميگه شنيدی يه شتريه که در خونه همه ميخوابه؟ دوستش ميگه خوب؟ ترکه ميگه اومده خوابيده رو بابات