سلام دوستای مهربونم

شرمنده که نتونستم زودتر بیام و بهتون خبر بدم.

اینترنت همراه اول که هیچ...گوشیم هم یاریم نکرد.چند بار وسط درد قصد کردم بیام و بهتون خبر بدم.نشد که نشد.

در هر حال..حبه انگورم به دنیا اومد. صحیح و سالم.

ما خوبیم. هم من و هم جوجه ام.

البته یه معاینه باز براش نوشتن که از قلبش باید انجام بدیم.

انشاله شنبه میرم دنبالش.

امروز ظهر هم مرخص شدیم و اومدیم خونه مامان اینا.

جوجه ام بینیش کیپه و خیلی سخت نفس میکشه.

انشاله وقتی تونستم بیشتر بنویسم میام و شرح ماوقع رومینوسم.

دوستتون دارم و با تمام قلبم از محبت هاتون سپاسگزارم.

 درپناه حق

نیلوفر و حبه انگورش بغل