بخواب عزیزم...

آرام مثل شبهای مهتابی

بخواب

من اینجا هستم برای آرامش تو

تو امانتی هستی که معبودم به من سپرده

تا پای جانم محافظت خواهم بود دنیای من