من عاشق  بودم و دنیای عاشقی رو با تمام ابعادش تجربه کردم.
اما تا این حس که ندونی برای اونی که دوستش داری چطوری باید بمیری رو تجربه نکرده بودم
کاش میدانستم چیست......
                                  آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست