اگر ما آدمها کمی ، فقط کمی صبور باشیم و اجازه بدیم خدا، خدائیه خودش رو بکنه ، همه چیز خیلی بهتر و بالاتر از تصور ما میشه.

البته این در صورتیه که در کارهامون اون رو وکیل خودمون قرار بدیم.

خدایا ، مثل همیشه از اینکه وکیل من هستی و از اینکه سر رشته امورم رو به دست داری ازت ممنونم و به خودم میبالم.

منم همون بنده خطاکارت. نمیخوام شرح خطاهام رو بشمرم که هم آبروم بریزه و هم از حوصله این صفحه خارجه تو بهتر از هر کسی بهشون واقفی.

فقط میخوام بگم دلم به مهربونی تو گرمه. همین.