سرشار شمیم اهل بیت آمده است

شادی به حریم اهل بیت آمده است

جوشان شده چشمه فیض خدا

میلاد کریم اهل بیت آمده است

تولد امام حسن مجتبی به همه دوستای گلم مبارک باشه انشاله.

دیروز هم عقد خواهر کوچیکه بود. همه با زبون روزه رفتیم محضر و عقدشون جای شد. بعدشم به دعوت پدر شوهرش رفتیم یه رستوران و بعدشم خونه اونا برای نیناش ناش و ادامه قضایا.

انشاله که خوشبخت و عاقبت به خیر باشن.

هم اونا آخرین پسرشون بود و هم ما آخرین دخترمون. برای همینم هممون داشتیم از ذوق میمردیم. نیشخندخنده