تو به من گفتی خداحافظ و بر قنديل مژگانت کلام اشک جاری بود. غم تلخی ميان قصه هايت با تمام بيقراری بود..

چرا با من خداحافظ؟؟

خداحافظ کلامی تلخ و غمگين است. غم رفتن غمی بسيار سنگين است .

مرو ای رفتنت شور جدائی ها

مرو ای آخرين شعر و کلام آشنائيها

اگر رفتی سراغت را از خدای عشق ميگيرم

اگر رفتی من غمگين ميميرم....

 

چقدر دلم هوای خاطرات فرحزادو کرده.. چقدر دلم برای اون روزا تنگ شده.

چقدر از اين روزا بدم مياد.. چقدر از خودم بدم مياد.. چقدر دلم فقط ۱ سقف ميخواد که از خودم باشه. چقدر از زندگيو سختی هاش خسته شدم.

خدايا چقدر تورو کم ميارم...

کاش جايی داشتم. کاش جرات فرارو داشتم. کاش حرفم توی دهنم نمی ماسيد. کاش فقط نصف جسارت گذشته رو داشتم.

الان چی دارم؟ فقط خوب ميتونم گريه کنم.