دارم میرم سفر.

میرم پابوس امام رضا. یکشنبه عصر میریم.

منو  حبه انگور و مامان و بابای جوجو.

این سومین سفر حبه انگورم به مشهده.

به یادتون هستم.

حلال کنید دوستان قلب