عزیزه نازنینم 10 ماهگیت مبارک باشه .

این روزها سعی میکنم تا میتونم تنت رو بو کنم و این بوی بهشتی رو به خاطرم بسپارم.

شاید چند سال دیگه به راحتی امشب سرت رو روی شونه من نذاری و بخوابی.

 امشب در تولد 10 ماهگیت سرما خورده بودی برای اولین بار و حسابی آبریزش بینی داشتی و از صبح هم هی تب میکنی.

منو ببخش به خاطر بیرون رفتن دیروز ما این اتفاق افتاد.

دیگه تکرار نمیشه فرشته نازنینم. ماچ