فرشته کوچولوی خواهرم نیونده پرواز کرد و پیش خدا برگشت.

دیروز فهمیدن که فرشته شون که یه روزی میتونست مرد جوونی  بشه دیگه زنده نیست.

خواهرم حال خوبی نداره.

همه ما هم غصه داریم.

چهارشنبه قراره بیمارستان بستریش کنن برای سقط جنین.

دعا کنین دلش آروم بشه.