يکی درد و يکی درمون پسندد

يکی وصل و يکی هجرون پسندد

من از درمون و درد و وصل و هجرون

پسندم آنچه را جانون پسندد