دوست داشتم الان بنویسم همه چیز تموم شد. 

بنویسم جاوید عمل شد. عروسی رفتیم و تولد جاوید هم به خوبی برگزار شد و من الان دارم یه نفس راحت میکشم.

البته که سه تا بالا برگزار شد به خوبی و خوشی ، اما از روز عمل جاوید تب داره و من دیگه حتی نا ندارم بمیرم از خستگی.

البته بابت ناله اینا رو ننوشتم.

صرفا جهت ثبت وقایع و شرح حال بود.

خوش باشین.