نظرتون در مورد اين چيه؟

من که معتقدم آدم بايد برای دلش زندگی کنه. شما چی؟

مثل وقتايی که با جوجو توی اتوبان ميريم و من يه دفعه عشق اندر دلم شعله ميکشه ديگه بايد حتماْ عشقم رو همون موقع ابراز کنم