البته يه چيزيو يادم رفت بگم. من صنم سيما رو  رقيب خودم نميدونم.

۱- در حد و اندازه من نيست و مال اين حرفا نيست که بتونه کار منو انجام بده

۲- ديگه اين کار هيچ ارزشی برام نداره. يعنی خيلی وقته  بی ارزش شده.

ميخوام کار مزخرفشو بذارم برای خودشو برم