خدايا ديدی ميگم باحالی. هنوز نوشته ام ارسال نشده خبر قرارداد بستن جوجو رو دريافت کردم. خودمم که قرارداد بستم فقط ميمونه يه چند تا چيز ديگه که خودت ميدونی.

تو کجايی تا شوم من چاکرت

چاروقت دوزم کنم شانه سرت

خدايا کاش ميتونستم ...