اينم چند تا عکس که شايد خنده رو لبا بياره. البته شايدددددددددددد

 

 

 

 

دوتا ليوان برای خودمو جوجو خريدم دقيقاً مثل همينه.

فکر کنم اينم مثل من ديشب فشارش شديداً پايين بوده خوابش نبرده.

 

 

خوب تموم شد.