نميدونم چرا بعضی آدما اصرار دارن خودشون چيزی که نيستن نشون بدن.

راستی چرا؟

اين پسره که اينجا کار ميکنه يکمی همچين بگی نگی احساس ميکنه که ميتونه به من امر و نهی کنه. به من  من که چون رئيسم تغيير رويه داد و امر و نهی کرد بيخيالش شدم. البته يه چند باری حالشو گرفتم اما فکر کنم اقدامات جدی تر بايد بمونه تا کمی جا بيافتم.

ديوونه اومده به من ميگه من ۶ سال سابقه کار دارم.

ديدم هر چی بهش ميگم ليست بيمه امسالو بده نميده. بگو آقا از سال ۸۳ استخدام شده. نميدونم اگر ميگفت ۱ سال بيمه دارم من ميخواستم چيکارش کنم که حالا که فهميدم ميخوام براش انجام بدم. ملت ديوونن به خدا.