سلام

.

.

.

اصلاْ نميدونم چی بنويسم. فقط  انگار عقده ای شدم که يه چيزی بنويسم. اما هر چی فکر کردم چيزی که قابل گفتن باشه نبود.

آهان يه چيزی يادم اومد . به شدت دلم هوس کرده سياوش قميشی گوش بدم.

مثلاْ آهنگ تو چشام اشکی نمونده.

تو دلم حرفی ندارم

شده وقت رفتن

سفر دورو درازمممممممممممم

دلم گرفته