مهربانی

می توان بايک گليم کهنه هم روز راشب کردوشب راروزمی توان با هيچ ساخت
می توان صدبارهم
مهربانی را خدارا عشق را
با لبی خندان ترازيک شاخه گل تفسيرکرد

می توان بيرنگ بود
همچو آب چشمه ای پاک وزلال
می توان درفکرباغ ودشت بود
عاشق گلگشت بود
می توان اين جمله رادردفتر فردانوشت
خوبی ازهرچيز ديگر بهتراست

 

نميدونم اين شعر زيبا رو قبلاْ از کجا کش رفتم