خوب خوب خوب. من تعجب کردم که دوستای من اينقدر بی معرفت نبودن که اين همه مدت برای من هيچ پيغامی اعم از تشويق  تقدير   و محبت و دلتنگی بی اندازه و اينجور مسايلا نگذاشتن بگو باز اين پرشين بلاگ خراب کاری کرده.

دلم براتون تنگ شده