اين پرشين بلاگ نميدونم چش شده. ۳ تا از يادداشتهايی که نوشتم رد شده اما وقتی وبلاگو باز ميکنم نيست  پيغامم که تعطيله.  ديگه داری عصبانيم ميکنی پرشی

ديگه داری خودتو لوس ميکنی. پاشو بندو بساطتو جمع کن.زود نوشته های منو بيار توی وبلاگم زودددددددددددددددددد