چه مسخره. نوشته هامو داره حذف ميکنه.

کلی شعر نوشته بودم. کلی قربون صدقه خدا رفته بودم. پس کوش؟

هوی پرشی  من از خودم قاطی هستما. اينقدر با اعصاب من بازی نکن.

عجب دوره زمونه ای شده.

حوصله ام سر رفته. حوصله کار کردنم ندارم. خواستم زنگ بزنم با خالم حرف بزنم . حوصله اونم ندارم. حوصله خواهرمم ندارم زنگ بزنم باهاش حرف بزنم. به جوجو هم زنگ نميزنم. صبح الکی سرم داد زد. مرتيکه خر نفهم.

خدايا کمک