اسلام در خطر است !!!!!!!!

بر سر در کاروانسرایی

تصویر زنی به گل کشیدند

ارباب عمایم این خبر را

از مخبر صادقی شنیدند

گفتند که واشریعتا ! خلق

روی زن بی نقاب دیدند

آسیمه سر از درون مسجد

تا سر در آن سرا دویدند

ایمان و امان به سرعت برق

می رفت که مومنین رسیدند

این آب ببرد و آن یکی خاک

یک پیچه ز گل بر او کشیدند

ناموس به باد رفته ای را

با یک دو سه مشت گل خریدند

چون شرع نبی از این خطر جست

رفتند و به خانه آرمیدند ...

این است که پیش خالق و خلق

طلاب علوم رو سفیدند ...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید