خدا

خدايا يادته منو جوجو چطوری با هم ازدواج کرديم. خدايا يادته اون روزا هم توی مراحل پايانی به سختی آزمايش کردی. يادته؟ اما من سربلند بيرون اومدم و ثابت کردم آدم هوسبازی نيستم. ثابت کردم که جوجو رو ميخوام. همونطوری که اون با پايداريش برای پيدا کردن من و تحمل اوضاع ناجور من و کمک کردن به برگشتنم به حالت عادی ثابت کرد. خدايا حالا که ما اينقدر همو دوست داريم و ممنونت هستيم برای اينکه مارو قسمت هم قرار دادی پس بيا بازم مثل هميشه خدايی کن و کمک کن. خدايا به خدا ما جفتمون هنوز بچه ايم. اين مشکلات برای ما سنگينه. خدايا کمک کن تا روی ماسه ها ردپای تو بمونه.

              

 

 

خدايا همه قشنگيها و ستايشها تقديم تو. تويی که در واقع تنها کسی هستی که استحقاق ستايش کردن داری. چون بدون اشتباهی.

 

 

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید