السلام علی عباس بن علی (ع)

دوست دارم در مورد حضرت عباس (ع) چيزی بنويسم. اما نميدونم چی. فکر کنم چيزی که توی دلم هست و به زبونم نمياد همه خودشون ميدونن.

/ 22 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زينب

اگر بخواهید شیرینی زندگی را به آسانی می توانید تهییه کنید

گل مريم

بابا نيلو جون ما رو گذاشتی تو خماری کجا رفتی؟ منتظر فلش بکات هستيما بووووووووووووووووق بوووووووووووووووووووووووق بوووووووووووووووووووووووووووووق

MOHSEN.A

وقتی ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم وقتی ديگر رفت من به انتظار آمدنش نشستم وقتی که ديگر نتوانست مرا دوست بدارد من او را دوست داشتم وقتی که او تمام کرد من شروع کردم وقتی او تمام شد ...من آغاز شدم! و چه شخت است تنها متولد شدن مثل تنها زندگی کردن مثل مردن ! ... ...In My Heart Forever

ليلا

آره می دونيم . همين که اسمشو به زبون مياری انگار کلی راجع بهش صحبت کردی

هويت

سلام عزيزم...خيلی خوشحالم دوباره نوشتی .اينقدر که اومدم صفحه تکراری بود خسته شدم و ديگه نيومدم تا امروز که ديدم باز نوشتی...ولی اين آخرين پستت هم مال ۱ ماه يشش هست. زودتر آپ کن

گلسا

نيلو جونم کجايی پس؟؟؟

بفرما

سال نو مبارک... فکر کنم تا نيلوفر به اینجا سر بزنه سال ۸۷ رو بايد تبريک بگيم

بهش ميگفتن محسن...

ما که خيلی وقته به لينکت تووی وبمون نگاه ميکنيم ...شايد که بيايی... اما انگار اونجا هواش بهتره...خب انشالله هر جا هستی خوش باشی نيلوفر خانوم ... يکی که بهش ميگفتن محسن MOHSEN.A

بهش ميگفتن محسن...

´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´ ´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´ ´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ ´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´ ´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´ ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´ ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´ ´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´ ´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ ´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´