الهی

الهی بــی پنـاهــان را پنــاهـی

                بسوی خسته حالان کن نگاهی

چه کم گـردد زسلطان گــر نوازد

                 گدایـــی را ز رحمت گاه گاهــی

مرا شرح پریشانـــی چه حاجت

                    کــه بر حال پریشانـم گواهـــــی

الهــی تکیـــه بر لطف تـو کـردم

                     که جز لطفت ندارم تکیه گاهـی

دل سرگشته ام را راهنمـا باش

                  که دل بی رهنما افتد به چاهی

نهــاده ســر بــه خـاک آشیـانت

                گدایی، دردمنـدی ،عذر خواهـی

امید لطف و بخشش از تـو دارم

               اسیری ،شرمساری ،روسیاهی

تهی دستی که با اشک ندامت

                  زپـا افتـــــــاده از بـار گنـــاهـــی

گرفتــــم دامن بخشنـــده ای را

                  که بخشد از کرم کوهی بکاهی

رحیمی،چاره سازی،بی نیــازی

                  کریمی،دلنـــوازی،دادخـــواهــی

خوشا آنکس که بندد با تو پیوند

                    خوشا آن دل که دارد با تو راهی

مـــران از آستــــــانت بینــــوا را

                   که دیگر در بساطم نیست آهی

مقام و عز و جاهت چون ستایم

                    کــــه برتر از مقام و عز و جاهی

فنـــا کــــی دولت ســرمد پذیرد

                   کــــه اقلیـــم بقـــا را پادشاهی

ز نخــــل رحمت بــــی انتهــایت

                  بیفکن ســایه بر روی گیــاهــی

به آب چشمه لطفت فرو شوی

                   اگر سرزد خطایی   اشتباهـی

مـران یارب زدر گاهت “رسا” را

                   پنـاه آورده سـویت بـی پناهــی

/ 5 نظر / 4 بازدید
فائزه

من خدایی دارم ... من خدایی دارم، که در این نزدیکی است نه در آن بالاها ! مهربان، خوب، قشنگ ... چهره اش نورانیست گاه گاهی سخنی می گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من او مرا می فهمد ! او مرا می خواند، او مرا می خواهد، او همه درد مرا می داند ... یاد او ذکر من است، در غم و در شادی چون به غم می نگرم، آن زمان رقص کنان می خندم ... که خدا یار من است، که خدا در همه جا یاد من است او خدایست که همواره مرا می خواهد او مرا می خواند او همه درد مرا می داند ... [گل]

شیما

شعر خیلی قشنگیه....آدم دلش پر میکشه سمت آسمون[لبخند]

رئیس بزرگ

سلام بر نیلو بانو عجیبه !!!! من همه ی پستها رو خونده ام ولی کامنتی از من نیست یادم میاد که یه روزایی کامنت ثبت نمی شد اما نمی شه همه ی تقصیر رو گردن این موضوع انداخت اون بخشی که به بی حوصلگی و تنبلی من ربط داره قبول دارم پایدار باشید [گل][گل]

رئیس بزرگ

سلام بر نیلو بانو عجیبه !!!! من همه ی پستها رو خونده ام ولی کامنتی از من نیست یادم میاد که یه روزایی کامنت ثبت نمی شد اما نمی شه همه ی تقصیر رو گردن این موضوع انداخت اون بخشی که به بی حوصلگی و تنبلی من ربط داره قبول دارم پایدار باشید [گل][گل]