خيلی خری

خيلی خری جوجوی ديونه 12.gif12.gif12.gif

ديگه اصلاْ دوستت ندارم 28.gif 28.gif28.gif

مرتيکه خر لوس نونور بيمزه 12.gif12.gif12.gif

فکر کردی کی هستی؟ واقعاْ که مرد جماعت قدر خوشی رو نميدونه و هر وقت زيادی خوش باشه حتماْ ميزنه به دلش و همه چی رو خراب ميکنه.

حال منو ميگيری آره؟ بعدشم ميخوای با قربون صدقه رفتن و نوکرم چاکرم خرم کنی؟ خر خودتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييی.

منم ديگه دوستت نخواهم داشت تا بفهمی. 28.gif

درسته تو پسر آتش هستی.

اما بهت نشون ميدم با دختر آتش در افتادن يعنی چی؟12.gif26.gif12.gif

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید