يه گريز کوچيک در جواب ...

در جواب يه جمله هايی نميدونم چی بگم. در جواب يه پررو بازيهايی. در جواب کساييکه عليرغم تقصير نه ۱۰۰٪ بلکه ۹۰٪ خودشونو ميزنن به مظلوميت و ضعيفی. در حالی که اين رسم زندگی کردن نيست.زندگی قشنگه. زيباست و ميتونه راحت باشه. اما از اولش راحت نميشه. حداقل برای ما. امثال ما بايد يه دوره ايو سخت بگذرونن و دست خودشونه اون دوره کی باشه. خيلی بده پشت کردن به کسی که قبول کرده ياور سختی هايه آدم باشه. خيلی زشته. و زشت تر و بدتر از همه چيز اينه که آدم نتونه حرفشو بزنه و سکان زندگيشو بده دست ديگران. منتظر باشه ديگران براش کاری کنن.

آدمايی که ميخواهيد ازدواج کنيد: يادتون باشه خاله بازی تموم شد. بچه بازی تعطيل شد. حالا قهرم ناراحت ميکنم فردا از دلش درميارم نيست. انتظار زيادی از کسی که مشکلاتش کمتر از خود شما نيست بی انصافيه. وقتی يکی به خاطرت از خيلی چيزا ميگذره مثل احمقا نباش. نه خودتو بزن به خريت که فکر کنه کاری که کرده باد هواست و برات اهميتی نداشته نه بدترش کن و بزنش به پررو بازی و فکر کن وظيفش بوده و مجبورش کن ديگه حتی به خاطرت هوا رو هم فوت نکنه.توی يه رابطه آدم وقتی از يه چيزی کم ميذاره از جايی ديگه جبرانش ميکنه.من وقتی انتظاردارم تو حال منو خانوادمو و ساير بستگانمو بپرسی بايد همينکارو برات انجام بدم. اگر ۲ بار انجام داديو من جواب ندادم نبايد به حساب زرنگی خودم و نفهمی تو بذارم. بايد بفهمم هر کاری جوابی داره. بايد بفهمم زمانی که آبرويه کسی ديگه به کارايه من بسته است تنبلی و يلخی بازی جايی نداره. کم کاری جايی نداره. اگه به خاطر علاقه ای که بهم داشتی به روم نياوردی و مراعات کردی ادامه دادن جايی نداره. چون توان آدمی حدی داره. فقط گفتن کلمه درک کردن مشکلو حل نميکنه. برای درک کردن کسی بايد حرکت کرد. قدمی براش برداشت.

وووووووووو

مهم تر از همه چيز بايد فهميد با کی طرف هستی. طرفت از اوناست که هر بلايی خواستی سرش بياری و فردا با يه قربونت برم و خريدن يه کادو از دلش در بياری يا نههه نميشه به همين راحتی از زير بار حرف مفت در رفت. بايد حواس آدم جمع باشه با کی و کجا صحبت مبکنه. الان که عصبانيه گند نميزنه به همه چيزو و انتظار داشته باشه طرفشم به راحتی بگذره.

آرههه. زندگی و داشتن همراه اونقدر هم که به نظر ميرسه راحت نيست. هر کسی که همراه ميشه برای ادامه همراهی بايد دليل داشته باشه. پس کسايی که خوب بلدين به منبر برين و حرفهايه آنچنانی تلاوت کنين: برای ادامه مسير بايد دليل وجود داشته باشه واون ادامه دليل چيزی نيست جز موردی که با پول خريداری نميشه و در صورت قطع کردن يا صدمه زدن به اين رشته انگيزه ای نمی مونه. فهميدنش هم کارسختی نيست.و دل هم از جنسی نيست که وقتی شکست به راحتی ترميم بشه. پس برای شروع زندگيی که ميخواهيم ادامه داشته باشه - با عشق و محبت باشه. با خيلی چيزايه خوب باشه بايد خيلی هواسمونو جمع کنيم. چون: اولين ماده لازمی که داره و بدون اون نميشه يه همراه خوبه.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید

زندگی همين دو روز اگه شد درسته اگه قرار شد فردا بشه همش روياست تخيل تو هم فقط يه فرد رويايی همين و بس

چی بگم که حتی وقتی به خودم فحش می دم تو از اونورش ميگيری