حال گيری

سلام

تصور کنين اداره بی رئيس. (همين الان که اينو نوشتم رئيس زنگ زد). بعد بيايی دفتر و بشينی شونصد تا ايمل چک کنی. عکس سيو کنی. مطلب جالب پيرينت بگيری.. خلاصه کلی ول بگرديو واسه خودت حال کنی. بعد که سرخوش از اين همه الواتی بدنتو کش ميديو تکيه ميدی به پشتی صندلی و دستارو مشت ميکنيو به سمت بالا و طرفين ميکشی ( قشنگ تصور کنين) و احتمالاْ يه لبخند مزورانه و پيروزمندانه هم به لبت مياد یه دفعه قيافه دوربين مدار بسته روبروت مثل يه سطل آب سرده که وقتی از سونا بيايی بيرون بريزن روت. ای حالت گرفته ميشه...26.gif

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

مگه تو شرکتتون چی می کنين که اين همه دوربين و اين چيرت و پرتا کار گزاشتن!