عجب خر تو خری

اونقدر کار ريخته سرم اين مرتيکه که وقت نميکنم بيام سيزده بدرو تا يادم نرفته اينجا بنويسم.!!!!!!!!02.gif

/ 1 نظر / 4 بازدید
mohammad

خوب الان که اومدی اينو نوشتی...به جاش در مورده ۱۳ بدرتون می نوشتين:(!