مرا درياب

خدايا کمکم کن. کمک کن بهترين راهو انتخاب کنم. کمک کنم از اين برزخ بيام بيرون. خدايا به جوونی من رحم کن. نگذار از الان اينقدر درگير مشکلات زندگی بشم. خدايا بهم صبر بده تا عوضی بازی آدمای پست دورو برمو تحمل کنم. خدايا کمکم کن تا به اونايی که دوستشون دارم بفهمونم من از خودشونم لازم نيست خون منو بخورن تا رشد کنن. من خودم اگه بتونم حتماْ کمکشون ميکنم. خدايا کمک کن تا تصميم بگيرم.ای خالق مهربونم ای کسی که منو آفريدی ای وکيل من توی دنياي بی انتها دستمو بگير. نگذار اين امواج منو با خودش ببره. دستمو بگير و بکش بيرون تا بتونم نفس بکشم. خدايا هيچ کس فرياد کمک خواستنمو نميشنوه. آدما از کنارم رد ميشن اما نميشنون. تو که خدايی و نا محمدود ميشنوی؟ اگه ميشنوی کمکم کن. دستمو بگير.بگير قبل از اينکه اين امواج مخالف منو از پا بندازه و تسليم خودش کنه. خدايا به ضعيفی من نگاه کن و اگر دلت سوخت رحم کن.خدايا خدايا خدايا خدايا خدايا خداياااااااااااااااااااا

من دست به هيچ دستگيری ندهم

که ايشان هم فانيند و پاينده تويی

/ 0 نظر / 5 بازدید